P30-02 จำนวนศูนย์บริการท่องเที่ยวของราชการและเอกชน แสดงกราฟ 

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน/ศูนย์บริการจำนวนที่อยู่หน่วยงานรับผิดชอบประเภท
[+]อ.เมืองสตูล2
[+]อ.ละงู5
[+]อ.ทุ่งหว้า1
[+]อ.ควนกาหลง0000
[+]อ.ควนโดน1
[+]อ.ท่าแพ0000
[+]อ.มะนัง3
[+]อ.setnset0000
รวม12

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1225
  ผู้บันทึกข้อมูล   นายมงคล ปาลาวัล  E - mail 09 0715 5339
  ผู้ตรวจสอบ นางอัจรินทร์ เมืองจันทร์  Web Site 08 1544 8238
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24/4/2558 15:42:19
  หมายเหตุ