P30-02 จำนวนศูนย์บริการท่องเที่ยวของราชการและเอกชน แสดงกราฟ 

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน/ศูนย์บริการจำนวนที่อยู่หน่วยงานรับผิดชอบประเภท
[+]อ.เมืองสตูล1
[+]อ.ละงู0000
[+]อ.ทุ่งหว้า1
[+]อ.ควนกาหลง0000
[+]อ.ควนโดน0000
[+]อ.ท่าแพ0000
[+]อ.มะนัง1
[+]อ.setnset0000
รวม3

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1225
  ผู้บันทึกข้อมูล   นายมงคล ปาลาวัล  E - mail 09 0715 5339
  ผู้ตรวจสอบ นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ  Web Site 08 1335 5550
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24/4/2558 15:42:19
  หมายเหตุ