P31-02    จำนวนคนมีงานทำ แยกแรงงานภาคเกษตร/นอกภาคเกษตร แสดงกราฟ 

ปี/เดือนเกษตรกรรม ล่าสัตว์ ป่าไม้การประมงการเหมืองแร่ เหมืองดินการผลิตการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปาการก่อสร้างการขนส่ง การขายปลีกโรงแรม และภัตตาคารการขายส่ง ที่เก็บสินค้า คมนาคมการเป็นตัวกลางทางการเงินอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่าบริหารราชการและป้องกันประเทศการศึกษางานด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์กิจการด้านบริการชุมชนและสังคมลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคลองค์กรระหว่างประเทศไม่ทราบ
[+] 255783,6410011,5763446,987010,91503581287,7866,7803,0242,11748500
[+] 255373,24816,79506,6928043,96325,88010,2202,5479211,4868,8295,6693,1341,6859200
[+] 255274,36217,34506,6893814,84624,7257,7103,4411,0899757,0076,8722,5931,30731800
[+] 255179,13416,70205,2496084,79923,2088,3382,9618057635,5776,3951,6581,3607300
[+] 255079,37312,33308,1606176,05918,62010,1823,3987436085,4855,4412,3552,08423300
[+] 254967,62614,231877,2983967,43519,6579,2564,4645853844,6783,7292,7012,10126700
[+] 254862,55814,32007,637625,25724,81410,2482,6214567943,7505,9651,3731,39424200
[+] 254759,98010,31308,2865483,79522,1167,6543,9833535684,3133,8311,9621,69439000
[+] 254653,27719,59107,4065584,21418,9497,0103,1515612983,9142,7573,2601,43910700
[+] 254550,28023,7931005,869346,25620,2926,6142,8756093133,9362,7092,1921,3072200

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สถิติจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1161
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอาซานะฮ์ เล็กหีม  E - mail 08 2429 7013
  ผู้ตรวจสอบ นางนูรอัยนี สูเด็น  Web Site 09 0980 4274
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายไตรมาส  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27/4/2558 10:59:01
  หมายเหตุ