P31-04 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ  แสดงกราฟ

ปี/ไตรมาส/อาชีพ/สถานที่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพผู้สำเร็จการฝึกอาชีพร้อยละ
[+] 25592,6322,63199
[+] 25586,4736,36998
[+] 25571,4191,37696
[+] 25562,0311,99798
[+] 25552,9862,91097
[+] 25542,3812,31397
[+] 25535,3075,25398
[+] 25523,6043,17888
[+] 25513,9443,51088
[+] 25502,8092,50589
[+] 25493,8663,44289
[+] 25488,1037,40491
[+] 25476,9975,86883
[+] 25466,2994,23967
[+] 25458,9236,60073
[+] 25447,7975,69473

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.แรงงานจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1189
  ผู้บันทึกข้อมูล   น.ส.ธัญพร สุวรรณชาตรี  E - mail 08 2433 0343
  ผู้ตรวจสอบ นายสัณหพจน์ บางต่าย  Web Site 08 5483 8606
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28/9/2559 17:27:41
  หมายเหตุ