P33-02   ปริมาณเงินฝากและสินชื่อ โดยระบุถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่ผ่านมา 5-10 ปี   แสดงกราฟ 

ปี/เดือนกระแสรายวันออมทรัพย์ฝากประจำอื่นๆรวมเงินเบิกเกินบัญชีเงินให้กู้ยืมตั๋วเงินอื่นๆรวม
[+] 25592,2500470.2502,720.25852.55000852.55
[+] 25584665,5612,90708,9341,7464,39842506,569
[+] 25575135,2062,98108,7001,6914,32661406,631
[+] 25563645,1053,2743,35912,1021,3921,3813,6978766,470
[+] 25555355,4683,33309,3361,2623,05170005,013
[+] 25543275,1323,23508,6948952,21536603,476
[+] 25532944,4532,90307,6508871,98528103,153
[+] 25523523,4602,80206,6148641,89417902,937
[+] 25512233,0632,97406,2607901,73523212,757
[+] 25502433,1192,48205,8447661,49220222,460
[+] 25492702,7802,41305,4638151,50416042,479
[+] 25482422,8051,83504,8827441,53313942,416
[+] 25471812,4191,66804,2687911,56716502,523
[+] 25461091,9131,85003,8728271,49914402,470
[+] 25451341,591.91,914.70.13,640.7818.11,448.311302,379.4
[+] 2544114.11,3532,088.60.13,555.8843.21,377.395.802,316.3
[+] 2543101.61,226.62,1600.13,488.3957.31,676.7169.502,803.5


          หน่วย : ล้านบาท
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.คลังจังหวัด      หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1064
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวเสาวภา หนูช่วย  E - mail
  ผู้ตรวจสอบ นางสาวเพ็ญลดา สายสวัสดิ์  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3/6/2559 17:26:35
  หมายเหตุ