P34-01     จำนวนครัวเรือนที่มี / ไม่มีไฟฟ้าใช้ แสดงกราฟ 

ปี/อำเภอ/ไตรมาสครัวเรือนทั้งหมดมีไฟใช้ร้อยละไม่มีไฟใช้ร้อยละ
[+] 255898,6044540-4540
[+] 255700000
[+] 255300000
[+] 255179,43472,57091-72,570-91
[+] 255077,22067,995887,7169
[+] 254975,00668,175904,4325
[+] 254872,91662,4258500
[+] 254770,38463,027892,3183
[+] 254667,62661,297902,6923
[+] 254565,65560,683922,7584
[+] 253900000

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด      หมายเลขโทรศัพท์ 0 7473 2400
  ผู้บันทึกข้อมูล   นายกิตติพงศ์ คงเขียด  E - mail 09 9776915
  ผู้ตรวจสอบ นายสำราญ นิยมยาตรา  Web Site  09 4582 0406
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายไตรมาส  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8/4/2558 10:58:59
  หมายเหตุ ครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ติดตั้ง Solor Home System จำนวน 894 ครัวเร