P35-06 จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้  แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านมีน้ำประปาจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดจำนวนหมู่บ้านที่มีน้ำประปาใช้ร้อยละจำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ร้อยละ
[+]อ.เมืองสตูล0000.0000.00
[+]อ.ละงู0000.0000.00
[+]อ.ทุ่งหว้า0000.0000.00
[+]อ.ควนกาหลง0000.0000.00
[+]อ.ควนโดน0000.0000.00
[+]อ.ท่าแพ0000.0000.00
[+]อ.มะนัง0000.0000.00
[+]อ.setnset0000.0000.00
รวม00NaN0NaN

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1095
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง  E - mail 08 8784 7213
  ผู้ตรวจสอบ  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ ราย 2 ปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7/4/2558 15:36:38
  หมายเหตุ