P35-07 โครงการชลประทาน แสดงกราฟ 

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/โครงการจำนวนโครงการปริมาณน้ำผ่านหัวงานหรือความจุอ่างพื้นที่รับประโยชน์(ไร่)ลุ่มน้ำสาขาปีงบฯ ก่อสร้างเริ่มปีงบฯ ก่อสร้างเสร็จ
[+]อ.เมืองสตูล000000
[+]อ.ละงู000000
[+]อ.ทุ่งหว้า000000
[+]อ.ควนกาหลง000000
[+]อ.ควนโดน000000
[+]อ.ท่าแพ000000
[+]อ.มะนัง000000
[+]อ.setnset000000
รวม0000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล โครงการชลประทานสตูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7477 0117, 0 7477 0119
  ผู้บันทึกข้อมูล   นายอามาน แวมะ  E - mail 08 1724 9309
  ผู้ตรวจสอบ  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายไตรมาส  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31/8/2552 9:39:58
  หมายเหตุ