P35-08 จำนวนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพื้นที่โครงการ   แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน/สถานีสูบน้ำจำนวนสถานีสูบน้ำพื้นที่ส่งน้ำ(ไร่)พื้นที่โครงการ(ไร่)
[+]อ.เมืองสตูล000
[+]อ.ละงู000
[+]อ.ทุ่งหว้า000
[+]อ.ควนกาหลง000
[+]อ.ควนโดน000
[+]อ.ท่าแพ000
[+]อ.มะนัง000
[+]อ.setnset000
รวม000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล โครงการชลประทานสตูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7477 0117 ,0 7477 0119
  ผู้บันทึกข้อมูล   นายอามาน แวมะ  E - mail Arm53_rid@hotmail.com
  ผู้ตรวจสอบ  Web Site http://irrigation.rid.go.th/rid16/satun/indexst.ht
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายไตรมาส  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31/8/2552 9:40:55
  หมายเหตุ