P 23-01
ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ พื่นที่ที่ผลิต สถานที่ติดต่อ     แสดงกราฟ                      
                                                                P43-05 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/ประเภทผลิตภัณฑ์/ชื่อผลิตภัณฑ์จำนวนผลิตภัณฑ์ระดับดาวชื่อผู้ผลิตสถานที่ติดต่อโทรศัพท์โทรสาร
[+]อ.เมืองสตูล000000
[+]อ.ละงู000000
[+]อ.ทุ่งหว้า000000
[+]อ.ควนกาหลง000000
[+]อ.ควนโดน000000
[+]อ.ท่าแพ000000
[+]อ.มะนัง000000
[+]อ.setnset000000
รวม000000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1095
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง  E - mail 08 8784 7213
  ผู้ตรวจสอบ  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7/4/2552 16:48:05
  หมายเหตุ