จำนวนผู้เยี่ยมชม
 คน

ข้อมูลหลัก
 ที่ตั้งและอาณาเขต  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P01-01 ขนาดพื้นที่ของจังหวัด

 กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.สต.

 P01-02 ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด จากอำเภอถึงตัวจังหวัด,พื้นที่ของจังหวัด  กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.สต.
 พื้นที่ของจังหวัด  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P02-01 อาณาเขตติดต่อของจังหวัด, อาณาเขตติดต่อของอำเภอในจังหวัด

 กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.สต.

 T07-01 ระยะเวลาในการเดินทางไปที่ว่าการอำเภอ

 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

 ลักษณะภูมิประเทศ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P03-01 สภาพภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัด  กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.สต.
 ลักษณะภูมิอากาศ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P04-01 ปริมาณน้ำฝนที่ตกและจำนวนวันฝนตกในรอบปี

 สถานีอุตุนิยมวิทยา

 P04-02 อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย    สถานีอุตุนิยมวิทยา
 ประวัติความเป็นมา  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P05-01 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดแต่ละยุคสมัย  กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.สต.
 วิสัยทัศน์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P06-01 กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.สต.
 ยุทธศาสตร์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P07-01 กำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัด  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.สต.
 ทำเนียบส่วนราชการ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P08-01 รายชื่อส่วนราชการส่วนกลาง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในจังหวัด  กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.สต.
 เขตการปกครอง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P09-01 รายชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ  

 ที่ทำการปกครองจังหวัด

 P09-02 รายชื่อชุมชน ในเขตเทศบาล ในแต่ละอำเภอ  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ด้านสังคม
 ประชากร  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P10-01 จำนวนประชากร แยกเพศ รายตำบล อำเภอ และจำนวนครัวเรือน  

 ที่ทำการปกครองจังหวัด

 P10-02 จำนวนประชากรในเขตเทศบาล แยกเพศและจำนวนครัวเรือน   สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 P10-03 จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ รายหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ

 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

 การศึกษา  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P11-01 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษารายอำเภอ / ตำบล
                 จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษารายอำเภอ / ตำบล  
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
 P11-02 จำนวนนักเรียนที่จบ ป.6 ในปีการศึกษาก่อนหน้า   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
 P11-02 จำนวนนักเรียนที่จบ ม.3 ในปีการศึกษาก่อนหน้า   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
 P11-02 จำนวนนักเรียน ม.ต้น ในทุกระดับ     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
 P11-02 จำนวนนักเรียน ม.ปลาย ในทุกระดับ    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
 P11-02 จำนวนผู้เข้ารับการศึกษานอกระบบ ร.ร ที่มีอายุ15-24 ปี    สนง.กศน.จังหวัดสตูล
 P12-01 จำนวนสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน รายอำเภอ/ตำบล    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
 P12-01 จำนวนครู อาจารย์ของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน รายอำเภอ/ตำบล    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
 การนับถือศาสนา  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P12-02 จำนวนศาสนสถานของศาสนาต่างๆรายตำบล
                 จำนวนศาสนสถานของศาสนาต่างๆรายตำบล จำนวนศาสนิกชนของศาสนาต่างๆรายตำบล  

 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

 P12-02 ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
 การสาธารณสุข  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P13-01 จำนวนโรงพยาบาล   สนง.สาธารณสุขจังหวัด
 P13-01 ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่อื่นๆ   สนง.สาธารณสุขจังหวัด
 P13-03 โรคระบาดที่สำคัญของอำเภอ และช่วงระยะเวลาที่ระบาด   สนง.สาธารณสุขจังหวัด
 P13-04 จำนวนหมู่บ้านที่มีสถานีอนามัยรายอำเภอ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด
 P13-07 สถานบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ รายอำเภอ/ตำบล  สนง.สาธารณสุขจังหวัด
 P13-08 สถานะสุขภาพของประชากร
(อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่ม อัตราการตายของทารก ฯลฯ)
 
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
 P13-10 จำนวนร้ายขายยา แยกในเมือง/ในหมู่บ้าน
                 ข้อมูลคลินิกแพทย์ / ทันตแพทย์
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
 สวัสดิการสังคม  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P14-01 การให้การสงเคราะห์คนชรา และผู้ด้อยโอกาสและงบประมาณ
                 - 
คนชรา 
                 - 
เด็กและเยาวชน
                 - 
สตรี
                 - 
คนพิการ
                 - 
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
                 - 
เอดส์ 
                 - 
ด้านอื่นๆ
                 - 
งานเงินทุนประกอบอาชีพ
                 - 
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 P14-03 การประกันสังคม และการให้บริการ
                - กองทุนประกันสังคม
                - กองทุนเงินทดแทน
 สนง.ประกันสังคมจังหวัด
 T11-01 แรงงานที่มีประกันสังคม สนง.ประกันสังคมจังหวัด
 T12-01 สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน(%) ตำรวจภูธรจังหวัด
 อาชญากรรม  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P15-01 จำนวนคดีที่รับแจ้ง แยกตามประเภทกลุ่มความผิด ตำรวจภูธรจังหวัด
 P15-01 จำนวนการจับกุมได้แยกตามประเภทความผิด ตำรวจภูธรจังหวัด
 P15-01 สถิติคดีอาชญากรรมย้อนหลัง 5 ปี ตำรวจภูธรจังหวัด
 P15-02 อัตรากำลังที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัด
 การแพร่ระบาดยาเสพติด  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P16-01 รายชื่อหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรง และจำนวนผู้ใช้ยา  ศอ.ปส.จ.สต.
 P16-04 จำนวนหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด  ศอ.ปส.จ.สต.
 P16-05 สถิติคดียาเสพติดย้อนหลัง 5 ปี  ตำรวจภูธรจังหวัด
 P16-07 สถานประกอบการสีขาว สนง.สวัสดิการฯ
 P16-08 ระบุหน่วยงานที่มีแผนงาน / โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ศ.ปส.จ.สต.
 P43-10 สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากร ตำรวจภูธรจังหวัด
 สาธารณภัย(ภัยธรรมชาติ)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  P17-01 สถิติการเกิดภัยธรรมชาติ ผู้ประสบภัย และมูลค่าความเสียหาย  สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 ชุมชนและการรวมกลุ่ม  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P18-02 จำนวนกลุ่มและสมาชิกของกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ มูลนิธิ NGO ฯลฯ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 T23-01 ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรท้องถิ่น  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 การสร้างนิสัยและการพัฒนาจิตใจ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P19-01 จำนวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬา/สนามกีฬา  สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ด้านเศรษฐกิจ
 ผลิตภันฑ์มวลรวมจังหวัด  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P20-01 มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด จำแนกเป็นรายสาขาโดยระบุอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลติภันฑ์มวลรวม อัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย (ภาพรวมและจำแนกรายสาขา)  สนง.สถิติจังหวัด
 T05-01 อัตราการขยายตัวของ GPP ต่อหัวของจังหวัด  สนง.สถิติจังหวัด
 การประกอบอาชีพ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P21-01 จำนวนครัวเรือนแยกตามอาชีพ   สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 P21-02 จำนวนครัวเรือนที่มีอาชีพรับจ้างและมีรายได้ > 40,000 บาท/ปี  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 P21-02 รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี, รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 P21-02 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ย  สนง.สถิติจังหวัด
 T02-01 สัดส่วนและอัตราการขยายตัว ของสาขาการผลิตที่สำคัญ  สนง.สถิติจังหวัด
 T06-01 ความแตกต่างด้านรายได้ของประชาชน  สนง.สถิติจังหวัด
 T06-02 อัตราส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนทั้งสิ้น(%)  สนง.สถิติจังหวัด
 T06-03 อัตราส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนการเกษตรต่อผู้ไม่ได้ทำการเกษตร  สนง.สถิติจังหวัด
 หมู่บ้านยากจน(รายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P22-01 รายชื่อหมู่บ้านยากจน  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 P22-01 จำนวนครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้านยากจน  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P23-01 ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ พื่นที่ที่ผลิต ผลผลิตต่อเดือน สถานที่ติดต่อ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 P43-05 ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P24-01 จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับจัดสรรกองทุน  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 P24-01 จำนวนผู้กู้และจำนวนเงินกู้  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 P24-01 จำนวนชุมชนเมืองและประชากร  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 P43-02 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 การเกษตรกรรม  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P26-01 ลักษณะการเกษตรกรรมโดยทั่วไปของจังหวัด ได้แก่ จำนวนพื้นที่ที่ทำการเกษตร สนง.เกษตรจังหวัด
 P26-02 จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม รายอำเภอ/ตำบล สนง.เกษตรจังหวัด
 P26-04 เทคโนโลยีการเกษตรโดยทั่วไป และผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ สนง.เกษตรจังหวัด
 P26-05 การกสิกรรม มูลค่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สถิติ การเพาะปลูก พื่นที่เพาะปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย สนง.เกษตรจังหวัด
 การปศุสัตว์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  P26-06 จำนวนที่เลี้ยงและมูลค่าสัตว์เศษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 การประมง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  P26-07 ลักษณะการทำการประมง ปริมาณและมูลค่าผลผลิตด้านการประมง  สนง.ประมงจังหวัด
 การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P27-01 พื้นที่แยกตามประเภทเอกสิทธิ (โฉนด นส3ก ฯลฯ)

สนง.ที่ดินจังหวัดสตูล

 การอุตสาหกรรม  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P28-01 ผลผลิตส่งออก  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
 P28-02 ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมโดยทั่วไปภายในจังหวัด  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
 P28-02 ขนาด กำลังผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและจำนวนคนงาน  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
 P28-03 การส่งเสริมการลงทุน  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
 P28-04 อุตสาหกรรมส่งออก  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
 P29-03 จำนวนธนาคารและสถาบันการเงิน สนง.คลังจังหวัด
 P29-04 สถาบันและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ  สนง.พานิชย์จังหวัด
 P29-05 ศูนย์กลางการค้าและตลาดที่สำคัญ  สนง.พานิชย์จังหวัด
 P29-06 ประเภทและปริมาณการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 5 ปี  สนง.พานิชย์จังหวัด
 P29-07 ประเภท ปริมาณ และมูลค่าการส่งออก  สนง.พานิชย์จังหวัด
 การท่องเที่ยว  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P30-01 จำนวนแหล่งท่องเที่ยว  สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 P30-02 จำนวนศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 P30-03 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัด  สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
 P30-05 รายได้จากการท่องเที่ยว สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
 แรงงาน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P31-01 กำลังแรงงาน (ผู้มีงานทำ, ผู้ว่างงาน, ผู้รอฤดูกาล)  สนง.สถิติจังหวัด
 P31-02 จำนวนคนมีงานทำ แยกแรงงานภาคเกษตร/นอกภาคเกษตร  สนง.สถิติจังหวัด
 P31-03 จำนวนตำแหน่งงานว่าง, ผู้สมัครงาน และผู้บรรจุงาน  สนง.จัดหางานจังหวัด
 P31-04 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ  สนง.แรงงานจังหวัด
 P31-04 อัตราค่าจ้างรายวัน  สนง.แรงงานจังหวัด
 T03-01 สถานภาพการมีงานทำ  สนง.สถิติจังหวัด
 T04-01 อัตราส่วน GPP ต่อผู้มีงานทำ  สนง.สถิติจังหวัด
 การรวมตัวของเกษตรกร  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P32-01 จำนวนสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มอาชีพทางการเกษตร  สนง.สหกรณ์จังหวัด
 การเงินและการธนาคาร  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P33-02 ปริมาณเงินฝากและสินชื่อ โดยระบุถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่ผ่านมา 5-10 ปี  สนง.คลังจังหวัด
 P33-03 จำนวนภาษีอากรที่จัดเก็บได้ (ข้อมูลปีปัจจุบันและ 5 ปีย้อนหลัง)  สนง.สรรพากรพื้นที่สตูล
 T02-03 อัตราการขยายตัวของสินเชื่อสถาบันการเงิน  สนง.สถิติจังหวัด
โครงสร้างพื้นฐาน
 ไฟฟ้า  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P34-01 จำนวนหมู่บ้านที่มี / ไม่มีไฟฟ้าใช้  สนง.การไฟฟ้าฯ
 P34-02 จำนวนครัวเรือนที่มี / ไม่มีไฟฟ้าใช้  สนง.การไฟฟ้าฯ
 แหล่งน้ำ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P35-01 จำนวนหมู่บ้านที่ไม่สามารถหาน้ำสะอาดดื่มได้เพียงพอตลอดปี   สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 P35-04, P35-05 จำนวนครัวเรือนที่ไม่สามารถหาน้ำสะอาดดื่มได้เพียงพอตลอดปี  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 P35-06 จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 P35-07 โครงการชลประทาน   โครงการชลประทาน
 T19-01 แหล่งน้ำมีคุณภาพได้มาตรฐาน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
 โทรศัพท์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P36-01 จำนวนเลขหมายทั้งหมด  ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสตูล บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)
 P36-01 จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีโทรศัพท์ใช้ (ไม่รวมโทรศัพท์สาธารณะ)  ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสตูล บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)
 คมนาคม  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P37-04 ทางน้ำ จำนวนท่าเรือขนส่งพาณิชย์ / จำนวนท่าเรือขนส่งสินค้า  สำนักการขนส่งทางน้ำที่ 5
 ป่าไม้  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P38-01 พื้นที่ป่าไม้แบ่งตามประเภท  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
 P38-01 พื้นที่ป่าไม้  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
 T16-01 ร้อยละของจำนวนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าชุมชนและป่า เศรษฐกิจของจังหวัด  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
 แร่ธาตุ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P39-01 แร่ธาตุที่สำคัญของจังหวัด สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 
 P39-02 จำนวนเหมืองแร่ที่เปิดทำการแล้ว สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
ด้านการบริหาร
 งาน / โครงการ งบประมาณและการเบิกจ่าย  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P40-01 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.สต.
 P40-02 งบประมาณจำแนกเป็นงบบริหารและงบพัฒนา
                     - งบบริหาร
                     - งบพัฒนา
 สนง.คลังจังหวัด
 P40-03 งบประมาณจำแนกตามด้าน/แนวทางการพัฒนา  สนง.คลังจังหวัด
 P40-04 ยอดเงินเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัด จำแนกตามหน่วยงาน  สำนักงานคลังจังหวัด
 รายรับและรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P41-01 รายรับและรายจ่ายของ อบต.  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
 P41-01 รายรับและรายจ่ายของ อบจ.   สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
 P41-01 รายรับและรายจ่ายของเทศบาล  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
 อัตรากำลัง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P42-01 อัตรากำลังของหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัด
 P42-02 อัตรากำลังของหน่วยราชการส่วนกลางในจังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.สต.
 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของจังหวัด  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 P44-02 โรงแรม เกสเฮาส์ สถานบริการ ที่ทำการปกครองจังหวัด
 P44-03 หอพัก อพาร์ทเมนท์ สนง.พัฒนาสังคมฯ
 P44-04 พื้นที่โซนนิ่ง ที่ทำการปกครองจังหวัด
 P44-05 คาราโอเกะ ตำรวจภูธรจังหวัด
 P44-06 สถิติการทำผิดระเบียบ/กม./ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ราชการกำหนดของสถานบริการ ตำรวจภูธรจังหวัด
 P45-01 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนจ.สต.
 P46-01 การค้าชายแดน สนง.พาณิชย์จังหวัด
 P47-01 สถิติการเดินทางผ่านด่านเข้า-ออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล
 P48-01 สถิติการเดินทางผ่านด่านเข้า-ออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน
 T13-01 ครอบครัวที่อบอุ่น สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 T14-01 อัตราการหย่าร้าง ต่อพันครัวเรือน ที่ทำการปกครองจังหวัด
 T17-01 สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะในเมืองต่อประชากร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 T20-01 ร้อยละของการสุ่มตรวจคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน***
                               1. ฝุ่นละอองที่เล็กกว่า 10 ไมครอน ไม่เกิน 120 PPM
                                2. ก๊าซโอโซนไม่เกิน 100 PPB
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
 T25-01 สัดส่วนการร้องเรียน ร้องทุกข์ต่อประชากร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 T30-01 อัตราการตายของแม่และทารก
                               1. อัตราการตายของแม่(%)
                                2.อัตราการตายของทารก(%)
สนง.สาธารณสุขจังหวัด