T02-01 สัดส่วนและอัตราการขยายตัวของสาขาการผลิตที่สำคัญ   แสดงกราฟ   แสดงตาราง 

  เลือกปี 

   สาขาการผลิตปี 2562ปี 2561ปี 2560ปี 2559ปี 2558ปี 2557ปี 2556ปี 2555
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด000005.38-7.04-4.32
- เกษตรกรรม ล่าสัตว์ และการป่าไม้000008.3-18.15-16.16
- การประมง000004.72-0.661.42
- การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน000003.87-0.6414.71
- การผลิตอุตสาหกรรม00000-16.17-10.98-4.83
- การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา000002.630.2210.44
- การก่อสร้าง0000021.37-1.287.14
- การขายส่ง ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์000001.93-10.03-7.86
- โรงแรม ภัตตาคาร000002.0610.4520.22
- การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า การคมนาคม0000032.656.9333.43
- ตัวกลางทางการเงิน0000011.1515.2711.33
- การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า00000-13.9124.53-0.25
- การบริหารราชการแผ่นกิน และป้องกันประเทศ00000-14.4-14.97-2.58
- การศึกษา0000013.451.145.68
- การบริการด้านสาธารณสุข และงานสังคมสงเคราะห์000006.846.6110.3
- การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล000000.4712.175.59
- ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล00000-1581.820

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1161
  ผู้บันทึกข้อมูล   นายวรวิทย์ กฤตานนท์  E-Mail Address 08 2429 7013
  ผู้ตรวจสอบ นางนูรอัยนี สูเด็น  Web Site 09 0980 4274
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ