T02-03 อัตราการขยายตัวของสินเชื่อสถาบันการเงิน (%)   แสดงกราฟ   แสดงตาราง 

หน่วย : ล้านบาท

   ปีเงินเบิกเกินบัญชีเงินให้กู้ยืมตั๋วเงินอื่นรวมอัตราการเปลี่ยนแปลง
2559852.55000852.55-87.02
25581,7464,39842506,569-0.94
25571,6914,32661406,6312.49
25561,3921,3813,6978766,47029.06
25551,2623,05170005,01344.22
25548952,21536603,47610.24
25538871,98528103,1537.35
25528641,89417902,9376.53
25517901,73523212,75712.07
25507661,49220222,460-0.77
25498151,50416042,4792.61
25487441,53313942,416-4.24
25477911,56716502,5232.15
25468271,49914402,4703.81
2545818.11,448.311302,379.42.72
2544843.21,377.395.802,316.3-17.38
2543957.31,676.7169.502,803.50

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1064
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวเสาวภา หนูช่วย  E-Mail Address
  ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิลาส หะยีสาแม็ง  Web Site 08 1990 3795
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ