T03-01 สถานภาพการมีงานทำ   แสดงกราฟ   แสดงตาราง 

   ปีประชากรทั้งหมดประชากรที่สำรวจประชากรในวัยแรงงานสัดส่วนกำลังแรงงานต่อประชากรผู้ว่างงานอัตราการว่างงานผู้รอฤดูกาลอัตราการว่างงานตามฤดูกาล
2559635,2240148,0190.232,4931.683710
2558315,9230150,0130.471,5981.07420
2552293,1010159,6600.548030.500
2551288,409285,948157,6300.551,2290.781440
2550284,482292,646155,6910.553,1262.011360
2549281,545287,474144,8950.512,7541.91950
2548277,865282,174141,4490.511,0960.7700
2547273,546268,248129,7870.471,6561.2800
2546273,702267,290125,6740.465,6304.4800
2545270,802264,752127,2040.472,5331.9900

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1161
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอาซานะฮ์ เล็กหีม  E-Mail Address 08 2429 7013
  ผู้ตรวจสอบ นางนูรอัยนี สูเด็น  Web Site 09 0980 4274
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ