T04-01 อัตราส่วน GPP ต่อผู้มีงานทำ แสดงกราฟ   แสดงตาราง 

                  ปีGPP (ล้านบาท)จำนวนผู้มีงานทำ (คน)สัดส่วน GPP ต่อผู้มีงานทำ
255731,190148,580209,920.58
255629,598149,411.92198,096.65
255329,750161,299184,440.08
255224,884158,218157,276.67
255127,234156,785.75173,702.01
255025,768152,064.17169,454.78
254924,753143,695.75172,259.79
254821,972133,697.75164,340.84
254720,354129,798.33156,812.49
254617,848126,809.58140,746.46
254517,775123,893.75143,469.71

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1161
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอาซานะฮ์ เล็กหีม  E-Mail Address 08 2429 7013
  ผู้ตรวจสอบ นางนูรอัยนี สูเด็น  Web Site 09 0980 4274
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ