T06-01 ความแตกต่างด้านรายได้ของประชาชน แสดงกราฟ   แสดงตาราง 


รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท)

              ปีครัวเรือนทั้งสิ้นผู้ถือครองทำการเกษตรผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตรลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาการและเสมียนพนักงานผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต คนงานเกษตร และคนงานทั่วไปผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ
255017,32812,97819,56820,31429,07514,47011,811
254914,30714,19117,74714,90020,52911,9906,158
254711,82610,26617,32312,10115,5119,6116,457
254512,70212,38514,82913,43818,9478,4927,380
25439,7119,09315,7699,20615,6535,9135,764
25418,9238,16710,2949,88415,8426,6874,537

ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง

              ปีครัวเรือนทั้งสิ้นผู้ถือครองทำการเกษตรผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตรลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาการและเสมียนพนักงานผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต คนงานเกษตร และคนงานทั่วไปผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ
254920.9838.232.4523.1332.3524.75-4.63
2547-6.9-17.1116.82-9.95-18.1313.18-12.51
254530.836.2-5.9645.9721.0443.6228.04
25438.8311.3453.19-6.86-1.19-11.5727.04

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สถิติจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1161
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอาซานะฮ์ เล็กหีม  E-Mail Address 08 2429 7013
  ผู้ตรวจสอบ นางนูรอัยนี สูเด็น  Web Site 09 0980 4274
  ความถี่ในการจัดเก็บ ราย 2 ปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ