T12-01 สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน (%) แสดงกราฟ   แสดงตาราง 


ปี/ประเภทคดี/ลักษณะคดี/สภ.จำนวนประชากรจำนวนคดีสัดส่วน
[+] 2561321,5743,5451,102.39
[+] 2560319,7002,644827.03

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล ตำรวจภูธรจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 07 2883048
  ผู้บันทึกข้อมูล   จ.ต.ต. วีระศักดิ์ พรมจันทร์  E-Mail Address 08 1540 9195
  ผู้ตรวจสอบ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ  Web Site 08 1811 9344
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ