T19-01 แหล่งน้ำมีคุณภาพได้มาตรฐาน   แสดงกราฟ   แสดงตาราง 

 

ปี / อำเภอ จำนวนแหล่งน้ำทั้งหมดจำนวนแหล่งน้ำที่มีคุณภาพได้มาตรฐานร้อยละ
[+] 255216100
[+] 255116100
[+] 255016100
[+] 254916121.24
[+] 254816100
[+] 254716100
[+] 254616100
[+] 254516100
[+] 254416100

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1039
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอรวรรณ อังสุธรรม  E-Mail Address 08 9737 5177
  ผู้ตรวจสอบ นายธนิตย์ หนูยิ้ม  Web Site 08 1959 8413
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ