T23-01 ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรท้องถิ่น แสดงกราฟ แสดงตาราง

 

ปี / อำเภอ / ตำบลจำนวนครัวเรือนทั้งหมดจำนวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มสัดส่วน (%)
[+] 255240,97520,76550.68
[+] 255138,47520,28152.71
[+] 255039,31424,50462.33
[+] 254939,84019,75149.58
[+] 254839,09119,33449.46
[+] 254737,38818,42549.28
[+] 254636,94318,19249.24
[+] 254535,93117,25948.03
[+] 254434,97616,49547.16

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1095
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง  E-Mail Address 08 8784 7213
  ผู้ตรวจสอบ นายวีระชิต ช่วยมั่นคง  Web Site 08 4874 0611
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ